ව්‍යාපාර ස්ථානයකට හෝ පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිනීමට.

2023-11-15 15:16:19 ( Land Sale ) - Colombo, Kottawa

Details

කොට්ටාව හෝමාගම රෝහල පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාර ස්ථානයකට හෝ පදිංචියට සුදුසු ඉඩමක් විකිනීමට.
පර් චස් 6 හෝ 8 බැගින්